แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
คู่มือ ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 9
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร 05 พฤษภาคม 2563 41
สรุปผลการขออนุญาตก่อสร้าง 01 พฤษภาคม 2563 44
รายงานผลผู้มารับบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เมืองก๋าย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 17 เมษายน 2563 50
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 17 เมษายน 2563 58
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น 03 เมษายน 2563 49
คู่มือการขึ้นทะเบีบนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 16 มกราคม 2563 46
คู่มือการขึ้นทะเบีบนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16 มกราคม 2563 48
ข้อบัญญัติ - การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. 2562 2562 30 ตุลาคม 2562 61
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 ตุลาคม 2562 45
คู่มือ ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2562 24 มิถุนายน 2562 27
สถิติการให้บริการงานการศึกษา(รายงานการรับสมัครนักเรียน ศพด).) 20 มิถุนายน 2562 70
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20 มิถุนายน 2562 69
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 มิถุนายน 2562 65
คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน - ร้องทุกข์ 17 มิถุนายน 2562 71