ข้อมูลสถิติการรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564