ข้อมูลสถิติศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564