แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 21 ตุลาคม 2563 1
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 05 พฤษภาคม 2563 78
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 05 พฤษภาคม 2563 71
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 05 พฤษภาคม 2563 71
มาตรการป้องกันการรับสินบน 05 พฤษภาคม 2563 69
มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 05 พฤษภาคม 2563 73
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 05 พฤษภาคม 2563 74
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 21 เมษายน 2563 77
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19 มีนาคม 2563 81
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลเมืองก๋าย ครั้งที่ 2/2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 72
รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 10 กุมภาพันธ์ 2563 72
วันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดเชยงใหม่ 17 ธันวาคม 2562 71
คำกล่าวเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 02 ธันวาคม 2562 65
ผลการประเมิน ITA 2562 อบต.เมืองก๋าย 28 พฤศจิกายน 2562 72
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06 พฤศจิกายน 2562 64
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรรับชัjน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 ตุลาคม 2562 73
นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม อบต.เมืองก๋าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 31 ตุลาคม 2562 73
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม 2562 70
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 ตุลาคม 2562 113
ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 15 ตุลาคม 2562 108
สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 ตุลาคม 2562 108
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562 106
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 25 มิถุนายน 2562 104
ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 มิถุนายน 2562 103
มาตรการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 25 มิถุนายน 2562 103
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 25 มิถุนายน 2562 98
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 25 มิถุนายน 2562 107
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 25 มิถุนายน 2562 97
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 25 มิถุนายน 2562 103
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 25 มิถุนายน 2562 100
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562 25 มิถุนายน 2562 100
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน) 20 มิถุนายน 2562 101
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 17 มิถุนายน 2562 114
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) 17 มิถุนายน 2562 105
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.เมืองก๋าย 01 ตุลาคม 2561 71