แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 05 พฤษภาคม 2563 36
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 05 พฤษภาคม 2563 33
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 05 พฤษภาคม 2563 37
มาตรการป้องกันการรับสินบน 05 พฤษภาคม 2563 34
มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 05 พฤษภาคม 2563 38
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 05 พฤษภาคม 2563 35
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 21 เมษายน 2563 39
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19 มีนาคม 2563 44
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลเมืองก๋าย ครั้งที่ 2/2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 32
รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 10 กุมภาพันธ์ 2563 37
วันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดเชยงใหม่ 17 ธันวาคม 2562 33
คำกล่าวเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 02 ธันวาคม 2562 31
ผลการประเมิน ITA 2562 อบต.เมืองก๋าย 28 พฤศจิกายน 2562 36
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06 พฤศจิกายน 2562 29
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรรับชัjน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 ตุลาคม 2562 33
นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม อบต.เมืองก๋าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 31 ตุลาคม 2562 35
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม 2562 32
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22 ตุลาคม 2562 75
ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 15 ตุลาคม 2562 71
สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 ตุลาคม 2562 67
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562 69
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 25 มิถุนายน 2562 68
ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 มิถุนายน 2562 64
มาตรการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 25 มิถุนายน 2562 66
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 25 มิถุนายน 2562 61
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 25 มิถุนายน 2562 67
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 25 มิถุนายน 2562 58
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 25 มิถุนายน 2562 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 25 มิถุนายน 2562 63
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562 25 มิถุนายน 2562 61
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน) 20 มิถุนายน 2562 64
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 17 มิถุนายน 2562 77
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) 17 มิถุนายน 2562 66
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.เมืองก๋าย 01 ตุลาคม 2561 32