การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการทำสื่อ(ป้ายไวนิล) ต่อต้านคอร์รัปชั่น