แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
คู่มือชำระภาษีท้องถิ่น 20 มกราคม 2564 22
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.เมืองก๋าย พ.ศ. 2563 02 ตุลาคม 2563 42
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.เมืองก๋าย พ.ศ. 2562 16 ตุลาคม 2562 103
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.เมืองก๋าย พ.ศ. 2561 20 มิถุนายน 2562 120
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 17 มิถุนายน 2562 102
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 17 มิถุนายน 2562 103
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 17 มิถุนายน 2562 100
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 17 มิถุนายน 2562 100
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 17 มิถุนายน 2562 108
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 17 มิถุนายน 2562 95
การแจ้งถมดิน 17 มิถุนายน 2562 97
การแจ้งขุดดิน 17 มิถุนายน 2562 105
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 17 มิถุนายน 2562 98
การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 17 มิถุนายน 2562 90
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 มิถุนายน 2562 91
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 มิถุนายน 2562 103
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 17 มิถุนายน 2562 102
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 17 มิถุนายน 2562 96
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 17 มิถุนายน 2562 100
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 17 มิถุนายน 2562 93
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 17 มิถุนายน 2562 97
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 17 มิถุนายน 2562 98
การรับชำระภาษีป้าย 17 มิถุนายน 2562 91
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17 มิถุนายน 2562 99
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 17 มิถุนายน 2562 95
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 17 มิถุนายน 2562 103
คู่มือประชาชน อบต.เมืองก๋าย 17 มิถุนายน 2562 100