แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 17 กรกฎาคม 2563 54
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รับต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 58
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 19 กุมภาพันธ์ 2563 63
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 19 กุมภาพันธ์ 2563 57
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 19 กุมภาพันธ์ 2563 57
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 19 กุมภาพันธ์ 2563 77
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 19 กุมภาพันธ์ 2563 57
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 19 กุมภาพันธ์ 2563 61
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 19 กุมภาพันธ์ 2563 67
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 19 กุมภาพันธ์ 2563 61
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 28 พฤศจิกายน 2562 60
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 28 พฤศจิกายน 2562 59
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 28 พฤศจิกายน 2562 60
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 28 พฤศจิกายน 2562 66
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 03 กันยายน 2562 62
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 03 กันยายน 2562 62
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 17 มิถุนายน 2562 70
พระราชบัญญัติสภาบัญญัติและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 17 มิถุนายน 2562 57
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 17 มิถุนายน 2562 63
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 17 มิถุนายน 2562 63
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 17 มิถุนายน 2562 62
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 17 มิถุนายน 2562 68
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 17 มิถุนายน 2562 63
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 17 มิถุนายน 2562 63
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 17 มิถุนายน 2562 64
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 30 พฤษภาคม 2562 68
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 30 พฤษภาคม 2562 60
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 30 พฤษภาคม 2562 63
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 30 พฤษภาคม 2562 62
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 30 พฤษภาคม 2562 57
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 30 พฤษภาคม 2562 59
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 30 พฤษภาคม 2562 56
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 30 พฤษภาคม 2562 60
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 02 พฤศจิกายน 2561 56
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 01 พฤศจิกายน 2561 54
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 01 พฤศจิกายน 2561 60
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2475 01 พฤศจิกายน 2561 59
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 01 พฤศจิกายน 2561 67
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 01 พฤศจิกายน 2561 66
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 01 พฤศจิกายน 2561 62
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 16 กรกฎาคม 2561 63
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 16 กรกฎาคม 2561 59
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554) 13 กรกฎาคม 2561 57
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 26 ตุลาคม 2560 58
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 03 เมษายน 2560 61