แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 17 กรกฎาคม 2563 93
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รับต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 103
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 19 กุมภาพันธ์ 2563 108
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 19 กุมภาพันธ์ 2563 103
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 19 กุมภาพันธ์ 2563 106
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 19 กุมภาพันธ์ 2563 126
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 19 กุมภาพันธ์ 2563 96
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 19 กุมภาพันธ์ 2563 103
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 19 กุมภาพันธ์ 2563 109
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 19 กุมภาพันธ์ 2563 107
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 28 พฤศจิกายน 2562 100
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 28 พฤศจิกายน 2562 97
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 28 พฤศจิกายน 2562 100
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 28 พฤศจิกายน 2562 105
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 03 กันยายน 2562 102
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 03 กันยายน 2562 103
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 17 มิถุนายน 2562 114
พระราชบัญญัติสภาบัญญัติและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 17 มิถุนายน 2562 93
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 17 มิถุนายน 2562 107
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 17 มิถุนายน 2562 107
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 17 มิถุนายน 2562 109
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 17 มิถุนายน 2562 115
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 17 มิถุนายน 2562 100
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 17 มิถุนายน 2562 102
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 17 มิถุนายน 2562 109
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 30 พฤษภาคม 2562 109
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 30 พฤษภาคม 2562 100
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 30 พฤษภาคม 2562 103
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 30 พฤษภาคม 2562 99
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 30 พฤษภาคม 2562 104
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 30 พฤษภาคม 2562 98
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 30 พฤษภาคม 2562 96
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 30 พฤษภาคม 2562 101
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 02 พฤศจิกายน 2561 98
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 01 พฤศจิกายน 2561 90
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 01 พฤศจิกายน 2561 103
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2475 01 พฤศจิกายน 2561 97
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 01 พฤศจิกายน 2561 110
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 01 พฤศจิกายน 2561 106
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 01 พฤศจิกายน 2561 98
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 16 กรกฎาคม 2561 103
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 16 กรกฎาคม 2561 94
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554) 13 กรกฎาคม 2561 97
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 26 ตุลาคม 2560 93
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 03 เมษายน 2560 96