ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม overlay แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณหน้าบ้านนางจินตนา  คำลาพิศ) หมู่ 5 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)