ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม OverLay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(บริเวณหน้าบ้านนางจินตนา  คำลาพิศ) หมู่ที่ 5  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)