ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม Overlay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณสวนส้มนายสมเกียรติ กิตติพูนพงค์) หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)