ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม OverLay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณที่หลุมบ่อ) หมู่ที่ 5  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)