ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม Overlay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณสวนลิ้นจี่) หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)