แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) หมู่ที่ 5 15 มิถุนายน 2563 67
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) หมู่ที่ 4 15 มิถุนายน 2563 45
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) หมู่ที่ 3 15 มิถุนายน 2563 48
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) หมู่ที่ 2 15 มิถุนายน 2563 54
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) หมู่ที่ 1 15 มิถุนายน 2563 71
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย - ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 15 มิถุนายน 2563 57
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 12 มิถุนายน 2563 43
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย 17 เมษายน 2563 70
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย 17 เมษายน 2563 53
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย 17 เมษายน 2563 59
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย 17 เมษายน 2563 50
การเลื่อนการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 01 เมษายน 2563 54
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 5 31 มีนาคม 2563 33
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 4 31 มีนาคม 2563 32
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 3 31 มีนาคม 2563 32
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 2 31 มีนาคม 2563 30
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 1 31 มีนาคม 2563 30
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย - ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 มีนาคม 2563 39
ประกาศ กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2563 30 มกราคม 2563 75
คำกล่าวเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 02 ธันวาคม 2562 37
ประกาศให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 พฤศจิกายน 2562 4
รายงานผลการดำเนินการตาม โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้อายุ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่คนพิการ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแ 31 ตุลาคม 2562 31
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย - การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.เมืองก๋าย 16 ตุลาคม 2562 30
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ อบต.เมืองก๋าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 ตุลาคม 2562 50
ประกาศ นโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 08 ตุลาคม 2562 31
ประกาศรายชื่อพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04 ตุลาคม 2562 17
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03 ตุลาคม 2562 27
นโยบายการกำกับองค์การที่ดี 20 มิถุนายน 2562 81
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 20 มิถุนายน 2562 96
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562 20 มิถุนายน 2562 106
คำสั่ง อบต.เมืองก๋าย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติองค์การบริหาร่สวนตำบลเมืองก๋าย 05 กุมภาพันธ์ 2562 14
ประกาศ การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวันของวันทำงานราชการ และวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 07 มกราคม 2562 14
ประกาศ การลดขั้นตอนการทำงานหรือปรับปรุงการทำงานและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 08 พฤศจิกายน 2561 15
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ตุลาคม 2561 16
หลักเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 01 ตุลาคม 2561 91
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 01 ตุลาคม 2561 17
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 17 กรกฎาคม 2561 91
คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 90
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 27 เมษายน 2560 85