ประกาศ อบต.เมืองก๋าย - ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง