ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น