แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 01 ตุลาคม 2563 43
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 01 ตุลาคม 2563 41
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5 03 กรกฎาคม 2563 52
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ตามแผนอัตรากำลัง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 03 กรกฎาคม 2563 58
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 03 กรกฎาคม 2563 62
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ -หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสายวิทยาศาสตร์ 2562 13 พฤษภาคม 2563 77
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก พ.ศ. 2562 13 พฤษภาคม 2563 75
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ พนักงานจ้าง 2547 13 พฤษภาคม 2563 79
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่(บริหารงานทั้งหมด) 13 พฤษภาคม 2563 74
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563 21 เมษายน 2563 83
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1-2563 21 เมษายน 2563 80
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ของ อบต.เมืองก๋าย 03 เมษายน 2563 56
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2563 13 มีนาคม 2563 69
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 28 มกราคม 2563 71
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย 23 มกราคม 2563 71
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 14 มกราคม 2563 80
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ธันวาคม 2562 82
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 พฤศจิกายน 2562 70
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย - หลักเกณพ์พนักงานส่วนตำบล 2563 05 พฤศจิกายน 2562 73
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย - หลักเกณฑ์การประเมินผลพนักงานจ้าง 1-2563 24 ตุลาคม 2562 73
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 2563 22 ตุลาคม 2562 69
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 2563 22 ตุลาคม 2562 70
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ 2563 22 ตุลาคม 2562 76
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี 2563 22 ตุลาคม 2562 79
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 15 ตุลาคม 2562 79
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 03 ตุลาคม 2562 77
รายงานผลการฝึกอบรม เดือนกันยายน 2562 25 กันยายน 2562 64
รายงานการฝึกอบรม เดือนกันยายน 2562 03 กันยายน 2562 57
รายงานผลการฝึกอบรม เดือนสิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562 62
รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 มิถุนายน 2562 108
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 23 มิถุนายน 2562 103
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 23 มิถุนายน 2562 95
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 23 มิถุนายน 2562 96
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 23 มิถุนายน 2562 106
รายงานผลการฝึกอบรม เดือนเมษายน 2562 26 เมษายน 2562 61
รายงานผลการฝึกอบรม เดือนเมษายน 2562 26 เมษายน 2562 57
รายงานผลการฝึกอบรม เดือนมีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 53
รายงานการฝึกอบรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 60
รายงานผลการฝึกอบรม เดือนธันวาคม 2561 28 ธันวาคม 2561 55
รายงานผลการฝึกอบรม เดือนพฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561 61