แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 01 ตุลาคม 2563 5
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 01 ตุลาคม 2563 3
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5 03 กรกฎาคม 2563 15
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ตามแผนอัตรากำลัง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 03 กรกฎาคม 2563 21
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 03 กรกฎาคม 2563 24
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ -หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสายวิทยาศาสตร์ 2562 13 พฤษภาคม 2563 38
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก พ.ศ. 2562 13 พฤษภาคม 2563 36
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ พนักงานจ้าง 2547 13 พฤษภาคม 2563 38
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่(บริหารงานทั้งหมด) 13 พฤษภาคม 2563 36
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563 21 เมษายน 2563 48
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1-2563 21 เมษายน 2563 41
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ของ อบต.เมืองก๋าย 03 เมษายน 2563 20
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2563 13 มีนาคม 2563 35
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 28 มกราคม 2563 35
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย 23 มกราคม 2563 34
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 14 มกราคม 2563 41
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ธันวาคม 2562 42
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 พฤศจิกายน 2562 32
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย - หลักเกณพ์พนักงานส่วนตำบล 2563 05 พฤศจิกายน 2562 33
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย - หลักเกณฑ์การประเมินผลพนักงานจ้าง 1-2563 24 ตุลาคม 2562 35
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 2563 22 ตุลาคม 2562 33
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 2563 22 ตุลาคม 2562 33
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ 2563 22 ตุลาคม 2562 35
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี 2563 22 ตุลาคม 2562 35
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 15 ตุลาคม 2562 40
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 03 ตุลาคม 2562 33
รายงานผลการฝึกอบรม เดือนกันยายน 2562 25 กันยายน 2562 24
รายงานการฝึกอบรม เดือนกันยายน 2562 03 กันยายน 2562 18
รายงานผลการฝึกอบรม เดือนสิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562 23
รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 มิถุนายน 2562 63
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 23 มิถุนายน 2562 64
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 23 มิถุนายน 2562 56
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 23 มิถุนายน 2562 58
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 23 มิถุนายน 2562 64
รายงานผลการฝึกอบรม เดือนเมษายน 2562 26 เมษายน 2562 25
รายงานผลการฝึกอบรม เดือนเมษายน 2562 26 เมษายน 2562 21
รายงานผลการฝึกอบรม เดือนมีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 18
รายงานการฝึกอบรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 21
รายงานผลการฝึกอบรม เดือนธันวาคม 2561 28 ธันวาคม 2561 19
รายงานผลการฝึกอบรม เดือนพฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561 22