แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) 03 สิงหาคม 2563 90
เชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 30 กรกฎาคม 2563 91
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 21 กรกฎาคม 2563 94
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยที่ 3 ปี พ.ศ. 2563 21 กรกฎาคม 2563 100
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 02 มิถุนายน 2563 126
ขอเชิญประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 02 มิถุนายน 2563 123
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 18 พฤษภาคม 2563 142
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 18 พฤษภาคม 2563 118
ประกาศสภา อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 18 พฤษภาคม 2563 110
ประกาศสภา อบต.เมืองก๋าย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 08 กุมภาพันธ์ 2563 96
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองก๋าย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 07 กุมภาพันธ์ 2563 90
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 03 กุมภาพันธ์ 2563 83
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 03 กุมภาพันธ์ 2563 90
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 22 มกราคม 2563 88
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 22 มกราคม 2563 96
ประกาศสภา อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 22 มกราคม 2563 102
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองก๋าย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2562 13 ธันวาคม 2562 89
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562 03 ธันวาคม 2562 86
ขอเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562 03 ธันวาคม 2562 92
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562 20 พฤศจิกายน 2562 93
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 20 พฤศจิกายน 2562 88
ประกาศสภา อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562 20 พฤศจิกายน 2562 86
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองก๋าย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 15 สิงหาคม 2562 95
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองก๋าย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 14 สิงหาคม 2562 102
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองก๋าย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 08 สิงหาคม 2562 113
ขอเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 02 สิงหาคม 2562 103
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 02 สิงหาคม 2562 94
ประกาศสภา อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 18 กรกฎาคม 2562 95
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 18 กรกฎาคม 2562 100
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 18 กรกฎาคม 2562 92
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองก๋าย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 13 พฤษภาคม 2562 92
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 07 พฤษภาคม 2562 103
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประปำปี พ.ศ. 2562 23 เมษายน 2562 101
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 23 เมษายน 2562 105
ประกาศสภา อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 23 เมษายน 2562 116
ประกาศสภา อบต.เมืองก๋าย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป 15 กุมภาพันธ์ 2562 94
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 96
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองก๋าย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 97
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 93
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 91
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 22 มกราคม 2562 92
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2562 22 มกราคม 2562 89
ประกาศสภา อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 22 มกราคม 2562 93
ขอเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 27 พฤศจิกายน 2561 91
สถานที่ทำงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย 09 พฤศจิกายน 2561 70
ขอเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2561 24 กรกฎาคม 2561 104
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 09 พฤษภาคม 2561 94
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 26 มกราคม 2561 105