แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) 03 สิงหาคม 2563 24
เชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 30 กรกฎาคม 2563 26
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 21 กรกฎาคม 2563 25
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยที่ 3 ปี พ.ศ. 2563 21 กรกฎาคม 2563 29
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 02 มิถุนายน 2563 51
ขอเชิญประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 02 มิถุนายน 2563 47
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 18 พฤษภาคม 2563 48
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 18 พฤษภาคม 2563 51
ประกาศสภา อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 18 พฤษภาคม 2563 53
ประกาศสภา อบต.เมืองก๋าย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 08 กุมภาพันธ์ 2563 42
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองก๋าย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 07 กุมภาพันธ์ 2563 38
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 03 กุมภาพันธ์ 2563 34
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 03 กุมภาพันธ์ 2563 41
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 22 มกราคม 2563 45
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 22 มกราคม 2563 46
ประกาศสภา อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 22 มกราคม 2563 44
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองก๋าย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2562 13 ธันวาคม 2562 39
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562 03 ธันวาคม 2562 38
ขอเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562 03 ธันวาคม 2562 41
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562 20 พฤศจิกายน 2562 44
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 20 พฤศจิกายน 2562 37
ประกาศสภา อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562 20 พฤศจิกายน 2562 37
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองก๋าย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 15 สิงหาคม 2562 38
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองก๋าย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 14 สิงหาคม 2562 47
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองก๋าย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 08 สิงหาคม 2562 58
ขอเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 02 สิงหาคม 2562 52
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 02 สิงหาคม 2562 43
ประกาศสภา อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 18 กรกฎาคม 2562 47
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 18 กรกฎาคม 2562 44
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 18 กรกฎาคม 2562 43
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองก๋าย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 13 พฤษภาคม 2562 43
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 07 พฤษภาคม 2562 46
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประปำปี พ.ศ. 2562 23 เมษายน 2562 45
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 23 เมษายน 2562 50
ประกาศสภา อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 23 เมษายน 2562 55
ประกาศสภา อบต.เมืองก๋าย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป 15 กุมภาพันธ์ 2562 43
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 45
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองก๋าย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 46
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 40
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 40
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 22 มกราคม 2562 40
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2562 22 มกราคม 2562 40
ประกาศสภา อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 22 มกราคม 2562 44
ขอเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 27 พฤศจิกายน 2561 41
สถานที่ทำงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย 09 พฤศจิกายน 2561 19
ขอเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2561 24 กรกฎาคม 2561 44
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 09 พฤษภาคม 2561 37
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 26 มกราคม 2561 46