ขอเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)