ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น